Kontakty Kolpingovo dílo ČR
náměstí Republiky 22
591 01 Žďár nad Sázavou

+420 566 585 013
ladislav.barta@kolping.cz

REALIZÁTOR PROJEKTU - KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY

Historie Kolpingova hnutí je spjata s názvem Jednota katolických tovaryšů.
V minulém století vzniklo ve světě více než tisíc jednot, respektive Kolpingových domů.
V českých zemích byla většina z nich založena v letech 1848 - 1898. Celkem vznikly přibližně v 60-ti městech, z toho nejvýznamnější působily v Praze, Brně, Kroměříži a Znojmě. Tyto jednoty naplňovaly myšlenku Adolpha Kolpinga, pomoci mladým tovaryšům přicházejícím do města na zkušenou, poskytnout jim střechu nad hlavou a zázemí. Usilovaly o zdravý růst mladých lidí a jejich zapojení do sociálně prospěšné a společenské činnosti.

Kolpingovy domy se staly vyhledávanými středisky studující, služebné a řemeslnické mládeže. Spojovaly je společné zájmy křesťanské výchovy, přednášky, poutě, divadlo apod. Později se tyto spolky přejmenovaly na kolpingovy rodiny a pod tímto názvem jsou ve světě známy dodnes. Občanské sdružení Kolpingovo dílo České republiky vzniká 21. října 1992 registrací na Ministerstvu vnitra. Hlásí se k odkazu Kolpingových domů a k činnosti Jednot katolických tovaryšů. Kolpingovo dílo České republiky je 13. února 1993 přijato do Mezinárodního Kolpingova díla. Sídlem centrálního svazu se stává Kolpingův dům ve Žďáře nad Sázavou a základním článkem Kolpingovy rodiny, kterých je v současnosti na území České republiky registrováno 31. Své aktivity směřuje Kolpingovo díloČR do čtyř hlavních oblastí :

Sociální oblast Kolpingovo dílo ČR se snaží pomáhat lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace a nabídnout jim pomocnou ruku. Konkrétně se jedná o pomoc lidem závislým na drogách, kde realizujeme dva projekty : Terapeutická komunita Sejřek a Spektrum - kontaktní nízkoprahové centrum ve Žďáře nad Sázavou. Dále se věnujeme rodinné tematice a zde stojí za zmínku projekt Azylového domu pro matky v tísni v Praze 8 (pomáhá matkám v návratu do běžného života) a Domu rodin ve Smečně, jehož cílem je upevňovat rodinné vazby a motivovat ke správné výchově dětí. Posledním projektem je Probační resocializační program pro prvotrestané mladistvé pachatele trestných činů, který probíhá ve Žďáru nad Sázavou.

Celoroční práce s dětmi a mládeží Největší pole působnosti nachází Kolpingovo dílo ČR v této věkové skupině. S dětmi pracujeme pravidelně a celoročně v různých zájmových kroužcích a při různých volnočasových aktivitách. Nedílnou součástí těchto aktivit jsou letní tábory. Hlavním rysem těchto činností je jejich otevřenost všem dětem a mládeži z široké veřejnosti. V pozitivním působení na mladou generaci spatřujeme jedno z hlavních poslání Kolpingova díla ČR a nabídkou možností aktivního a smysluplného využití volného času chceme přispívat k celkovému ozdravění naší společnosti.

Vzdělávání Kolpingovo dílo ČR pokračuje v odkazu Adolpha Kolpinga v oblasti středoškolského a učňovského vzdělávání společně s Biskupským gymnáziem A. Kolpinga (čtyřleté a osmileté studium) a SOU A. Kolpinga (obory kuchař, cukrář, číšník) ve Žďáře nad Sázavou.

Spolková činnost Naše organizace sdružuje celkem 31 Kolpingových rodin. Pracují v různých místech naší republiky a to především v těchto krajích: Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Vysočina a Jihomoravský. Vzájemnou spoluprací s centrem Kolpingova díla tyto Kolpingovy rodiny rozvíjejí spolkovou činnost ve svých městech a obcích. Naše kolpingovy rodiny pracují na dobrovolné bázi a veškeré zázemí se jim snaží zajišťovat centrální svaz.

Všechny aktivity Kolpingova díla České republiky jsou určené lidem potřebným, široké veřejnosti a směřují k řešení naléhavých společenských problémů (dětská kriminalita, sociální problémy apod.). Naší snahou je také znovuobnova občanské společnosti a motivace lidí zapojit se do dění ve svém okolí.
Realizátor projektu
Kolpingovo dílo České republiky

občanské sdružení zaměřené na sociální projekty, celoroční volnočasové aktivity dětí a mládeže, vzdělávání a spolkovou činnost se sídlem ve Žďáru nad Sázavou

Spolupracující subjekty