Kontakty Kolpingovo dílo ČR
náměstí Republiky 22
591 01 Žďár nad Sázavou

+420 566 585 013
ladislav.barta@kolping.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

Název projektu: D-KOMPLEX - snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče
Operační program: Společný regionální operační program
Priorita: 5.3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření: 5.3.2. Podpora sociální integrace v regionech
Harmonogram projektu: 1. května 2006 - 30. dubna 2008
Zdroje financování projektu: strukturální fond EU (80%), státní rozpočet ČR (10%), rozpočet kraje Vysočina (10%)
CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je integrovat sociálně vyloučené a vyloučením ohrožené skupiny do komunity a k pracovnímu uplatnění. Účelem projektu je snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče, které budou uskutečňovány v Terapeutické komunitě Sejřek a v Nízkoprahovém kontaktním centru Spektrum ve Žďáře nad Sázavou.

Projekt inovuje stávající programy a doplňuje o nové, které jsou potřebné k integraci klientů. Hlavní rozvoj nastává v oblasti pracovní terapie a v získávání pracovních návyků, nutných k uplatnění na trhu práce. Tomuto cíly bude napomáhat i vzdělávání klientů a následná pomoc při zajišťování práce. Projektem vzniknou nová pracovní místa, včetně pracovního místa pro klienty terapeutické komunity.

Zkvalitnění komplexu služeb o specifickou cílovou skupinu drogově závislých na drogách bude i v návazné péče a spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Větší důraz bude kladen také na programy s rodinnými příslušníky klientů. V rámci realizace dojde k vybavení nových prostor, které jsou nutné k zajištění programů péče projektu.

MONITOROVACÍ UKAZATELE

2 vytvořená hrubá pracovní místa
1 vytvořené pracovní místo pro klienty
informační a propagační akce v oblasti péče o uživatele drog
110 podpořených osob zapojených do inovovaných programů a služeb v oblasti sociální integrace uživatelů drog
65% úspěšných absolventů programů v oblasti péče o uživatele drog


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským sociálním fondem), státním rozpočtem a krajem Vysočina.
Realizátor projektu
Kolpingovo dílo České republiky

občanské sdružení zaměřené na sociální projekty, celoroční volnočasové aktivity dětí a mládeže, vzdělávání a spolkovou činnost se sídlem ve Žďáru nad Sázavou

Spolupracující subjekty